Contact

MOOP Trainingen
info@mooptrainingen.nl

Bulle Vandenbergh
06-83 23 13 43

Lies Dekkers
06-36 17 77 24

Wij streven ernaar om je email binnen
twee werkdagen te beantwoorden.
Telefonisch contact gaat vaak wat sneller.

Contactverzoek versturen

MOOP Privacyverklaring volgens de wet Algemene Verordening voor Gegevensbescherming.

MOOP trainingen is gevestigd op Boerhaavelaan 50, 5644BE Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit document Privacy Beleid.

Contactgegevens:
www.mooptrainingen.nl Boerhaavelaan 50, 5644BE Eindhoven , +31636177724
Functionaris Gegevensbescherming van MOOP trainingen is Lies Dekkers.
Zij is te bereiken via www.mooptrainingen.nl of info@mooptrainingen.nl en +31636177724

Persoonsgegevens die wij verwerken:
MOOP trainingen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens persoon en/of bedrijf
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Bankrekeningnummer
• Beroepsvereniging en registratienummer
• Werkgever gegevens (indien de werkgever de opdrachtgever is en dus relevant)
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
MOOP trainingen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het inschrijven voor een training/ workshop/ opleiding
• Het afhandelen van jouw betaling
• Vervaardigen van certificaten
• Verzenden van onze nieuwsbrief via ons extern opt-in en opt-outsysteem YMLP
• Verzenden van uitnodigingen of andere informatie over de activiteiten van MOOP
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• MOOP trainingen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
MOOP trainingen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Coaching in Green) tussen zit.
MOOP trainingen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Google en YMLP

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
MOOP trainingen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Naam en mailadres tot wederopzegging ivm nascholingen en nieuwsbrieven.
Algemene Persoonsgegevens maximaal 1 jaar na einddatum workshop/ training of opleiding. Deelnemer kan aangeven als hij/zij de gegevens eerder verwijderd wil hebben na beëindiging workshop/ training / opleiding.

Waar worden gegevens bewaard
Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we om persoonsgegevens te verstrekken. Deze worden opgeslagen op een eigen beveiligde server van MOOP trainingen of die van een derde partij. Deze servers kunnen zich buiten de EU bevinden.

MOOP trainingen houdt u graag op de hoogte van activiteiten en aan de praktijk gerelateerde onderwerpen door middel van een nieuwsbrief die enkele malen per jaar uitkomt. Je kunt je hiervoor aanmelden via de site door je naam en e-mailadres te geven. Voor het verzenden maken we gebruik van YMLP. Dit programma maakt gebruik van gebruikersstatistieken. Bij aanmelding geef je toestemming om deze informatie te gebruiken. Wij verstrekken het abonneebestand niet aan derden. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee je je af kunt melden. Bekijk voor meer informatie het privacy beleid van YMLP.

Delen van persoonsgegevens met derden
MOOP trainingen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MOOP trainingen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Verwerkingsovereenkomst afgesloten met van der Graft Accountant kantoor.
Beroepsverenigingen KNMG en NOBCO en FNGF ontvangen die gegevens die nodig zijn voor registratie en erkenning van PE punten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
MOOP trainingen gebruikt alleen functionele cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MOOP trainingen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mooptrainingen.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
MOOP trainingen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
MOOP trainingen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mooptrainingen.nl of bel 06-36177724

K.v.K Eindhoven: 17207849 B.T.W.-nr: NL 152978057B01
MOOP Trainingen voor groepen